top of page
 • Τι είναι ο Εκτελωνιστής ; Γιατί τον χρειάζομαι ;
  Εκτελωνιστής είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του Ν. 718/1977 "Περί Εκτελωνιστών" έχει πτυχίο εκτελωνιστή και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος εκτελωνιστή και αναλαμβάνει κατ’ επάγγελμα τη διενέργεια εκτελωνιστικών εργασιών για λογαριασμό και ως αντιπρόσωπος του δικαιούχου του εμπορεύματος. - Αν η επιχείρησή σας έχει συναλλαγές με το Τελωνείο, αν εισάγετε ή εξάγετε εμπορεύματα από ή σε Τρίτες Χώρες, τότε χρειάζεστε έναν επαγγελματία Εκτελωνιστή. Υπάρχουν πολλοί λόγοι, όμως θα περιοριστούμε στους πιο σημαντικούς. Ένας από τους πλέον βασικότερους λόγους είναι πως το Τελωνείο του 21ου αιώνα, δεν έχει καμία σχέση με την πάλαι ποτέ γραφειοκρατική και δαιδαλώδης μηχανή του Δημοσίου. Το σύγχρονο Τελωνείο είναι ηλεκτρονικό. Δεν έχει χαρτί να συμπληρώσεις, δεν έχει αίτηση να υπογράψεις, δεν έχει σφραγίδες, δεν έχει μελάνι. Ο τελωνισμός γίνεται πλέον μέσω ενός ολοκληρωμένου και "έξυπνα" εξελιγμένου ηλεκτρονικού πληροφοριακού συστήματος με ανάλυση επικινδυνότητας (risk analysis) του εμπορεύματος σας, κάτι που απαιτεί την μικρότερη φυσική παρουσία του συναλλασομένου και ελαχιστοποιεί τον χρόνο της συνολικής διαδικασίας. Συνεπώς, είναι απαραίτητη η παρουσία ενός ανθρώπου ο οποίος θα γνωρίζει τον χειρισμό αυτού του συστήματος και θα υποβάλλει σωστά τα ηλεκτρονικά μηνύματα ανταλλαγής πληροφοριών προς το Τελωνείο. Οι μηχανές δεν συγχωρούν λάθη. Και τα λάθη κοστίζουν. - Ένας δεύτερος λόγος είναι πως η ποικοιλομορφία των εμπορευμάτων συνοδεύεται και από την διαφορετική μεταχείρισή τους από την Τελωνειακή Νομοθεσία (Κοινοτική & Εθνική). Η Τελωνειακή νομοθεσία είναι πολύπλοκη και χαοτική. Ο Εκτελωνιστής είναι αυτός που κατέχει την γνώση αυτής της νομοθεσίας και ως επαγγελματίας μπορεί να συμβουλέψει και να συμβάλει στην αντιμετώπιση όλων των προβλημάτων που ενδεχομένως προκύψουν σε Τελωνειακά θέματα για την επιχείρησή σας. - Η επιλογή ενός Εκτελωνιστή δεν είναι εύκολη υπόθεση γιατί ο Εκτελωνιστής είναι "το πρόσωπο της επιχείρησή σας" στο Τελωνείο. Σκεφτείτε ποια χαρακτηριστικά θα θέλατε να έχει αυτό το πρόσωπο έναντι του Δημοσίου : Εμπειρία, ήθος, γνώση, εμπιστοσύνη και φερεγγυότητα. Το γραφείο μας συγκεντρώνει όλα αυτά τα χαρακτηριστικά που επιτρέπουν στην επιχείρησή σας να έχει την άρτια και την αποτελεσματική τελωνειακή αντιπροσώπευση που της αξίζει. Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιοδήποτε τελωνειακό θέμα σας απασχολεί.
 • Τι είναι ο αριθμός EORI (Economic Operator Registration and Identification) ;
  Αν συναλλάσεστε για πρώτη φορά με την Τελωνειακή αρχή, θα πρέπει να τον αποκτήσετε σίγουρα. Ο μοναδικός αριθμός EORI, είναι όπως λέει και ο τίτλος του ένα registration, μια εγγραφή σε μία Ευρωπαϊκή κεντρική βάση δεδομένων, όλων των Τελωνείων της Ε.Ε. Ξεκίνησε να ισχύει το 2009. Χορηγείται από τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές των Κρατών Μελών στους οικονομικούς φορείς οι οποίοι στα πλαίσια των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων εμπλέκονται σε συναλλαγές που διέπονται από την τελωνειακή νομοθεσία. Από την στιγμή που χορηγείται ο αριθμός EORI σε έναν οικονομικό φορέα, ο συγκεκριμένος αριθμός θα χρησιμοποιείται από τον φορέα σε όλες τις συναλλαγές του με τις τελωνειακές αρχές όλων των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως μοναδικός αριθμός αναγνώρισης. Με λίγα λόγια, είναι ο αριθμός αναγνώρισης της επιχείρησής σας στα Τελωνεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Χρειάζονται και τα Ταχυδρομικά δέματα εκτελωνισμό ;
  Ναι. Η τελωνειακή νομοθεσία εφαρμόζεται και στα είδη που εισάγονται ή εξάγονται με το Ταχυδρομείο ή με ιδιωτικές εταιρείες ταχυμεταφορών με τον ίδιο τρόπο που εφαρμόζεται και στις εισαγωγές και εξαγωγές με άλλους τρόπους.
 • Τι δικαιούμαι να φέρω μετά από ένα ταξίδι μου σε Τρίτη χώρα ;
  Αν εισέρχεστε στην Ελλάδα οδικώς από Τρίτη χώρα, δικαιούστε απαλλαγή κατά την εισαγωγή των εμπορευμάτων σας των οποίων η συνολική αξία δεν ξεπερνά τα 300€. Αν εισέρχεστε αερ/κώς ή θαλασσίως, το χρηματικό όριο απαλλαγής είναι 430€. Αν είστε κάτω των 15ετών, μπορείτε να φέρετε είδη τα οποία η συνολική τους αξία δεν θα ξεπερνά τα 150€, ανεξάρτητα από το μεταφορικό μέσο με το όποιο εισέρχεστε στην χώρα. - Η αξία των προσωπικών αποσκευών ενός ταξιδιώτη, οι οποίες εισάγονται προσωρινά ή επανεισάγονται μετά από προσωρινή εξαγωγή τους και η αξία των φαρμακευτικών προϊόντων, που απαιτούνται για την κάλυψη των προσωπικών αναγκών του ταξιδιώτη, δεν λαμβάνονται υπόψη για την εφαρμογή των πιο πάνω απαλλαγών. - Προκειμένου για κατοίκους παραμεθόριων ζωνών ή μεθοριακούς εργαζόμενους και μέλη του πληρώματος μεταφορικών μέσων, η απαλλαγή περιορίζεται σε είδη συνολικής αξίας μέχρι 175 €. - Για τα παρακάτω εμπορεύματα οι ποσότητες που μπορούν να εισαχθούν ατελώς ανά ταξιδιώτη είναι οι εξής: - α) Προϊόντα καπνού - Για ταξιδιώτες που ταξιδεύουν αεροπορικώς 200 τεμ. τσιγάρα ή 10 πακέτα ή 100 τεμ. Πουράκια (πούρα μέγιστου βάρους 3 γρ. το καθένα) ή 50 πούρα ή 250 γραμ. καπνού για κάπνισμα, ή αναλογικός συνδυασμός αυτών των διαφορετικών προϊόντων. - Για ταξιδιώτες που ταξιδεύουν με τα λοιπά μεταφορικά μέσα: 40 τεμ. Τσιγάρα ή 2 πακέτα ή 20 τεμ. Πουράκια (πούρα μέγιστου βάρους 3 γρ. το καθένα) ή 10 τεμ. Πούρα ή 50 γραμ. καπνός για κάπνισμα, ή αναλογικός συνδυασμός αυτών των διαφορετικών προϊόντων. - (β) Αλκοόλη και αλκοολούχα ποτά, εκτός του μη αφρώδους οίνου και της μπύρας: - αλκοόλη και αλκοολούχα ποτά, με αλκοολικό τίτλο μεγαλύτερο από 22% vol ή αιθυλική αλκοόλη μη μετουσιωμένη με αλκοολικό τίτλο 80% vol ή μεγαλύτερο: 1 λίτρο ή - αλκοόλη και αλκοολούχα ποτά με αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 22% vol: 2 λίτρα ή αναλογικός συνδυασμός αυτών των διαφορετικών προϊόντων και - συνολικά 4 λίτρα μη αφρώδους οίνου (κοινό κρασί) και 16 λίτρα μπύρας. Για ταξιδιώτες κάτω των δεκαεπτά (17) ετών δεν παρέχεται απαλλαγή για τα καπνικά προϊόντα και οινοπνευματώδη ποτά. (γ) Ηλεκτρικά θερμαινόμενο προϊόν καπνού: Το ηλεκτρικά θερμαινόμενο προϊόν καπνού, που αποκτά ιδιώτης για δική του χρήση και το οποίο μεταφέρει στη χώρα αυτοπροσώπως από Τρίτη χώρα απαλλάσσεται από το φόρο κατανάλωσης. Για να προσδιοριστεί κατά πόσο το προϊόν αυτό προορίζεται για ίδια χρήση ιδιώτη, λαμβάνονται υπόψη από τις αρμόδιες αρχές τα εξής τουλάχιστον στοιχεία: α) η εμπορική ιδιότητα του κατόχου και οι λόγοι κατοχής του προϊόντος, β) ο τόπος όπου βρίσκεται το προϊόν ή, ανάλογα με την περίπτωση, ο χρησιμοποιούμενος τρόπος μεταφοράς, γ) κάθε έγγραφο σχετικό με το προϊόν, δ) η φύση του προϊόντος, ε) η ποσότητα του προϊόντος, για την οποία, ως αποδεικτικό στοιχείο ορίζεται το ποσοτικό όριο των δεκατριών (13) γραμμαρίων μείγματος καπνού που περιέχεται στο ηλεκτρικά θερμαινόμενο προϊόν καπνού, το οποίο αντιστοιχεί σε δυο (2) πακέτα. - πηγή : Α.Α.Δ.Ε. - Εγχειρίδιο των συνηθέστερων ερωτημάτων που υποβάλλονται από τους πολίτες και των αντίστοιχων απαντήσεων σε Τελωνειακά θέματα, εκδ. 2020
 • Ταξίδεψα εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποιες ποσότητες τσιγάρων και ποτών μπορώ να φέρω ;
  Καπνικά και αλκοολούχα προϊόντα, για τα οποία έχουν καταβληθεί οι φόροι στο Κράτος-Μέλος απόκτησης και μεταφέρονται αυτοπροσώπως από τους ταξιδιώτες δεν υπόκεινται σε Ε.Φ.Κ. στη χώρα μας, εφόσον προορίζονται για ατομική χρήση και όχι για εμπορικό σκοπό. Για την απόδειξη ότι τα εν λόγω προϊόντα προορίζονται για ατομική χρήση και όχι για εμπορικό σκοπό λαμβάνεται ως κριτήριο από τις αρμόδιες Αρχές, εκτός των άλλων (εμπορική ιδιότητα του κατόχου, λόγοι κατοχής των προϊόντων, είδος των προϊόντων κ.λ.π.) και η ποσότητα των προϊόντων, η οποία ανά προϊόν ορίζεται ως κατωτέρω: (Α) Προϊόντα Καπνού: - Τσιγάρα : 800 τεμάχια - Πουράκια (πούρα βάρους όχι πάνω από 3γρ. το τεμάχιο): 400 τεμάχια - Πούρα: 200 τεμάχια - Καπνός για κάπνισμα: 1 κιλό (Β) Αλκοολούχα Ποτά: - Οινοπνευματώδη ποτά: 10 λίτρα - Ενδιάμεσα προϊόντα: 20 λίτρα - Οίνοι (από τους οποίους το πολύ 60 λίτρα αφρώδεις): 90 λίτρα - Μπύρες: 110 λίτρα Ποσότητα, δηλαδή, κάτω από τα όρια αυτά ανά προϊόν δεν μπορεί να προσδώσει εμπορικό χαρακτήρα στη διακίνηση, εκτός αν συνεκτιμηθεί με άλλα κριτήρια. (Γ) Ηλεκτρικά θερμαινόμενο προϊόν καπνού: Το ηλεκτρικά θερμαινόμενο προϊόν καπνού, που αποκτά ιδιώτης για δική του χρήση και το οποίο μεταφέρει στη χώρα αυτοπροσώπως από άλλο Κράτος-Μέλος της Ε.Ε. απαλλάσσεται από το φόρο κατανάλωσης. Για να προσδιοριστεί κατά πόσο το προϊόν αυτά προορίζονται για ίδια χρήση ιδιώτη, λαμβάνονται υπόψη από τις αρμόδιες αρχές τα εξής τουλάχιστον στοιχεία: α) η εμπορική ιδιότητα του κατόχου και οι λόγοι κατοχής του προϊόντος, β) ο τόπος όπου βρίσκεται το προϊόν ή, ανάλογα με την περίπτωση, ο χρησιμοποιούμενος τρόπος μεταφοράς, γ) κάθε έγγραφο σχετικό με το προϊόν, δ) η φύση του προϊόντος, ε) η ποσότητα του προϊόντος, για την οποία, ως αποδεικτικό στοιχείο ορίζεται το ποσοτικό όριο των δεκατριών (13) γραμμαρίων μείγματος καπνού που περιέχεται στο ηλεκτρικά θερμαινόμενο προϊόν καπνού, το οποίο αντιστοιχεί σε δυο (2) πακέτα. - πηγή : Α.Α.Δ.Ε. - Εγχειρίδιο των συνηθέστερων ερωτημάτων που υποβάλλονται από τους πολίτες και των αντίστοιχων απαντήσεων σε Τελωνειακά θέματα, εκδ. 2020
 • Πόσα χρήματα μπορώ να έχω μαζί μου όταν ταξιδεύω από και προς την Ε.Ε ;
  Κάθε φυσικό πρόσωπο, που εισέρχεται ή εξέρχεται από την Κοινότητα και μεταφέρει ρευστά διαθέσιμα αξίας ίσης ή μεγαλύτερης των 10.000 € , δηλώνει το ποσό αυτό στις αρμόδιες αρχές των Κρατών- Μελών, μέσω των οποίων εισέρχεται ή εξέρχεται από την Κοινότητα, σύμφωνα με τον Κανονισμό 1889/2005 (L 309/9/25.11.2005). Στην Ελλάδα, ο έλεγχος διακίνησης ρευστών διαθεσίμων έχει εκχωρηθεί στις τελωνειακές αρχές. Η δήλωση συνίσταται στη συμπλήρωση ενός εντύπου, το οποίο παρέχεται από τις αρμόδιες αρχές στο σημείο εισόδου ή εξόδου από την Κοινότητα και εν συνεχεία υποβάλλεται, ενυπόγραφο, στις εν λόγω αρχές από τον ταξιδιώτη θεωρημένο αντίγραφο του οποίου δύναται να ζητήσει. - Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης ή ανακριβούς ή ελλιπούς δήλωσης επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο, άμεσα καταβλητέο, ίσο με το 25% του ποσού των μη δηλωθέντων ρευστών διαθεσίμων (παρ. 8 του άρθρου 147 του ν. 2960/2001, όπως συμπληρώθηκε με τον ν. 3610/2007 - Α’ 258). - πηγή : Α.Α.Δ.Ε. - Εγχειρίδιο των συνηθέστερων ερωτημάτων που υποβάλλονται από τους πολίτες και των αντίστοιχων απαντήσεων σε Τελωνειακά θέματα, εκδ. 2020
 • Θέλω να φέρω ένα Ι.Χ. αυτοκίνητο από το εξωτερικό. Ποια είναι η διαδικασία ;
  Η διαδικασία που ακολουθείται είναι η εξής : 1. Υποβολή Δήλωσης Άφιξης Οχήματος (Δ.Α.Ο) Οχήματα προερχόμενα από κράτη - μέλη της Ε.Ε. (κοινοτικά οχήματα) Υποβάλλεται Δ.Α.Ο. αμέσως στην πλησιέστερη Τελωνειακή Αρχή. Τα οχήματα που μεταφέρονται έμφορτα ή αυτοδύναμα στο εσωτερικό της χώρας δηλώνονται αμέσως από το πρόσωπο που πραγματοποίησε την είσοδο αυτή ή τον ιδιοκτήτη των οχημάτων ή τον παραλήπτη ή τον νόμιμο αντιπρόσωπό τους. Στη Δ.Α.Ο. συμπληρώνονται τα στοιχεία του υπόχρεου προσώπου για την υποβολή της Δήλωσης, τα στοιχεία του οχήματος, τα στοιχεία του παραλήπτη, το τελωνείο προορισμού, καθώς και η ημερομηνία άφιξης του οχήματος. - 2. Υποβολή Ειδικής Δήλωσης / Διασάφησης Εισαγωγής - Κοινοτικά Οχήματα Ο ιδιοκτήτης του οχήματος υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια Τελωνειακή Αρχή, το αργότερο μέχρι την 15η μέρα του επόμενου μήνα από αυτόν της άφιξης του οχήματος, Ειδική Δήλωση για τη βεβαίωση και καταβολή των αναλογουσών φορολογικών επιβαρύνσεων, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά. - Οχήματα προερχόμενα από τρίτες προς την Ε.Ε. χώρες. Για οχήματα που προέρχονται από τρίτες χώρες τηρούνται διατυπώσεις εισαγωγής και καταβάλλονται οι οφειλόμενες δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις. Το τέλος ταξινόμησης μπορεί να καταβληθεί, είτε ταυτόχρονα με την καταβολή των λοιπών δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων εισαγωγής με την κατάθεση της Διασάφησης Εισαγωγής για ανάλωση, είτε το αργότερο μέχρι την 15η μέρα από την ημερομηνία της ανάλωσης με την υποβολή Ειδικής Δήλωσης. - Στην περίπτωση, κατά την οποία ο τελωνισμός δεν πραγματοποιείται στο Τελωνείο εισόδου, αλλά σε άλλο Τελωνείο στο εσωτερικό της χώρας, τότε ο ιδιοκτήτης του οχήματος, κατά την άφιξή του στο πρώτο ελληνικό Τελωνείο, οφείλει να ακολουθήσει την κατά την τελωνειακή νομοθεσία προβλεπόμενη διαδικασία διαμετακόμισης, με ταυτόχρονη καταβολή ανάλογης εγγύησης, ώστε να εξασφαλισθεί η τελωνειακή επιτήρηση μέχρι το Τελωνείο Προορισμού. - 3. Βεβαίωση και καταβολή των δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων - Οι δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις που οφείλονται ανά κατηγορία οχήματος, ανάλογα με την προέλευσή του είναι οι εξής: - Οχήματα προερχόμενα από κράτη - μέλη της Ε.Ε.Καινούργια Τέλος Ταξινόμησης Φ.Π.Α. Μεταχειρισμένα Τέλος ταξινόμησης Οχήματα προερχόμενα από τρίτες προς την Ε.Ε. χώρες Εισαγωγικός δασμός Φ.Π.Α. Τέλος ταξινόμησης 4. Έκδοση Πιστοποιητικού Ταξινόμησης - Μετά την καταβολή των δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων, εκδίδεται πιστοποιητικό ταξινόμησης που χρησιμοποιείται στις Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας για την ταξινόμηση του οχήματος και τη χορήγηση πινακίδων. - πηγή : Α.Α.Δ.Ε. - Εγχειρίδιο των συνηθέστερων ερωτημάτων που υποβάλλονται από τους πολίτες και των αντίστοιχων απαντήσεων σε Τελωνειακά θέματα, εκδ. 2020
bottom of page